Góp ý Dự thảo sửa đổi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản
[15/07/2020 14:10:35]

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý trước ngày 14/7/2020 để Hiệp hội tổng hợp gửi Tổng cục HQ